SHALOM CHARITABLE TRUST, NEAR ST.PETERS SCHOOL, 74/8, DEWANMAN, VASAI (W) PALGHAR – 401 202

PARISH COMITTEE
Chairman              :   Rev. Sam N Joshua
Hon.Secretary     :  Mr. M. S. Kunjumon – 9819988499 – mskunjumon@gmail.com
Joint. Secretary  :  Mr. Aby Mathew
Hon. Treasurer    :  Mr. Rajan Luke – 9823250058 – rajanluke1961@gmail.com
Joint Treasurer   :  Mr. Koshy M Koshykunju

MEMBERS
Mr. Kurian Varghese
Mr. Derin Justin
Mr. Thomas John
Mrs. Mary Roy
Mrs. Diella Verghis

Lay Leader : Mr. C.I.KOSHY